Ehdot


Yleiset ehdot

Näitä sopimusehtoja (”yleiset ehdot”) sovelletaan Gemilo Oy:n yritysasiakkaille (myöhemmin ”asiakas”) toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin (”palvelu”), ellei palvelukohtaisesti kirjallisesti toisin sovita.

1. Sopimuksen kohde

1.1. MyGemilo.com on yrityksille tarkoitettu pilvipalvelu lailliseen liiketoimintaan.

1.2. Tämä dokumentti on samalla Gemilon Asiakassopimus (”Sopimus”), joka muodostuu Asiakkaan ja Gemilon välille ja sisältää nämä Yleiset ehdot ja mahdolliset lisäehdot, joita Gemilo voi esittää, kun tilauksia tehdään.

2. Sopimuksen syntyminen

2.1. Tämä sopimus tulee voimaan, kun asiakas hyväksyy Yleiset ehdot. Yksityishenkilö, joka hyväksyy nämä Yleiset ehdot, vakuuttaa, että hänet on valtuutettu solmimaan tämä sopimus asiakkaan puolesta. Täyttämällä lomakkeen ja tallentamalla sen tiedot yksityishenkilö rekisteröityy MyGemilo.com-pilvipalveluun (”Palvelu”) käyttäjäksi (”Käyttäjä”) ja palvelun asiakkaaksi (”asiakas”) tallennetaan henkilön antama yrityksen nimi.

2.2. Kun asiakas antaa lomakkeella pyydetyt tiedot, hän tekee yrityksen puolesta Gemilo Oy:n kanssa sopimuksen (”Sopimus”) ja Gemilo Oy (”Gemilo”) tuottaa asiakkaalle ja asiakkaan käyttäjille palvelun.

2.3. Ehtoja sovelletaan Gemilon kanssa sopimuksen tehneen asiakkaan väliseen Gemilon ja/tai kolmansien osapuolten sisältöjen, laitteiden, tuotteiden, komponenttien ja/tai vakio-ohjelmistojen (”Tuotteet”) myyntiin, käyttöoikeuksiin ja lisensointiin sekä Gemilon Tilaajalle tarjoamiin palveluihin (”Palvelut”).

3. Palvelun käyttö

3.1. Gemilon palvelua ja tuotteita ei myydä, vaan palveluun ja sen tuotteisiin myönnetään tässä sopimuksessa sovitun mukainen käyttöoikeus ja käyttö, joka on tuotteen dokumentaatiossa nimenomaisesti sallittu. Käyttöoikeus edellyttää, että Asiakas noudattaa tätä sopimusta ja että Gemilo hyväksyy tilauksen.

3.2. Tilaajan palveluun tallentamien tietojen omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle, eivätkä siirry toimittajalle, ellei käyttöliittymässä ole myöhemmin toisin sovittu sisällön jakamisesta. Toimittajalla on oikeus käsitellä tilaajan aineistoa täyttääkseen sopimuksen mukainen tarkoitus ja tilastotietoihin, joista ei tunnista asiakasta. Toimittaja saa seurata palvelun käyttöastetta.

3.3. Asiakas tai loppukäyttäjät eivät saa lainata, levittää tai vuokrata palvelua kokonaan tai osina kolmansille osapuolille. Asiakas tai loppukäyttäjät eivät hajota tai pura palvelua tai sen tuotteita tai yritä tehdä niin. Asiakas tai loppukäyttäjät eivät saa kiertää tai yrittää kiertää palvelun tai tuotteiden teknisiä rajoituksia.

3.4. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toimitus- ja käyttömaa on Suomi.

3.5. Asiakkaalla on velvollisuus valvoa loppukäyttäjien pääsyä palveluun ja sen tuotteisiin sekä palvelun ja tuotteiden käyttöä.

3.6. Asiakas on vastuussa, jos loppukäyttäjä tai Asiakas itse käyttää tuotteita tai palvelua tämän sopimuksen vastaisesti tai lain ja viranomaisvaatimusten vastaisesti.

4. Maksuttomat kokeilut

4.1. Jos sopimus alkaa maksuttomalla kokeilujaksolla, sopimus jatkuu automaattisesti toistuvaislaskutuksella asiakkaan palvelussa valitseman laskutustavan mukaisesti.

4.2. Maksuttoman kokeilun päätyttyä Toimittajalla on oikeus poistaa asiakkaalle avattu palvelu tietoineen erikseen ilmoittamatta, ellei asiakas ole tätä ennen jo vahvistanut palvelussa haluavansa jatkaa sopimusta tai maksanut ennakkoon toistuvaislaskutuksen mukaisen maksun. Toimittajalla ei ole velvollisuutta palauttaa asiakkaalle asiakkaan dataa maksuttomissa kokeiluissa. Data poistetaan, jos palvelu on irtisanottu kokeilun aikana.

5. Irtisanominen

5.1. Asiakas ilmoittaa MyGemilo.com-palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä Gemilon asiakaspalveluun, jos haluaa irtisanoa sopimuksen. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti.

5.2. Irtisanomisaika määräytyy asiakkaan tilauksen mukaan ja voi vaihdella palvelun eri osille. Jos muuta ei ole sovittu, noudatetaan tätä käyttöehdoissa sovittua irtisanomisaikaa, joka on maksuttoman kokeilun aikana milloin tahansa ja muulloin 3 kuukautta.

5.3. Jos Gemilo nostaa hintaa, Asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään päivänä, jolloin korotettu hinta tulee voimaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa irtisanomisesta viimeistään 10 arkipäivää ennen kuin hinta tulee voimaan.

5.4. Jos asiakas on pyytänyt toimittajaa korjaamaan vian, mutta toimittaja ei ole korjannut sitä asiakkaan kanssa sovittavaan ajankohtaan mennessä, asiakas voi irtisanoa palvelun ilman irtisanomisaikaa. Korjaukselle pitää antaa vähintään 30 arkipäivää aikaa.

5.5. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen myös silloin, jos Gemilo on asetettu konkurssiin.

5.6. Asiakkaan vastuulla on tiedottaa asiakkaan käyttäjille, että palvelu on irtisanottu. Palvelussa voi olla myös automaattinen viesti palvelun loppumisesta. Toimittajalla ei ole vastuuta seurata ja korjata vikoja irtisanotusta palvelusta pois lukien kriittiset tai estävät virheet, jotka vaarantaisivat tietosuojan, tietoturvan tai sen, ettei asiakas saisi dataa palvelusta, jos sen haluaa.

5.7. Toimittaja avustaa asiakasta saamaan asiakkaan datan ja palveluun tallentamat liitteet sovittavalla tavalla. Toimittaja laskuttaa työn asiakkaalta. Jos asiakas ilmoittaa tai huomataan, että irtisanottua palvelua ei enää käytetä, toimittaja voi sulkea palvelun eikä palvelua tarvitse enää ylläpitää. Tämä ei vaikuta sopimuksen mukaiseen laskutukseen.

5.8. Gemilo saa irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain, mikäli asiakas ei ole käyttänyt palvelua yli kuukauteen, jos asiakkaan maksu on myöhässä, asiakas on konkurssissa, jos asiakas on toiminut tai toimii edelleen sopimuksen vastaisesti eikä suostu muuttamaan tapaansa tai korjaamaan tilannetta, vaikka toimittaja sitä pyytää.

5.9. Asiakkaan velvollisuuksiin kuuluu maksaa palvelusta sopimuskauden loppuun saakka, vaikka asiakas on irtisanonut palvelun.

6. Palvelun poistaminen

6.1. Poistettua palvelua tai palveluun tallennettuja tietoja ei voida palauttaa Tilaajalle eikä Toimittaja maksa mitään korvauksia tai hyvityksiä palvelun poistamisesta.

7. Laskutus

7.1. Käytämme verkkolaskutusta. Asiakas sitoutuu täyttämään verkkolaskutusta varten tarvittavat tiedot palveluun tai toimittajan osoittamalle tilaussivulle ja pitämään tietonsa ajan tasalla. Palvelun laskutus ja asiakkaan maksuvelvollisuus alkaa toimituspäivästä, ellei toimittajan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.

7.2. Toimituspäivä on päivä, jolloin Gemilo ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä. Jos palvelu on aloitettu maksuttomana kokeiluna, laskutusta varten toimituspäiväksi katsotaan seuraava päivä maksuttoman kokeilun päättymispäivästä.

7.3. Kuukausisopimus laskutetaan 3 kuukauden erissä ennakkoon, ellei tilaustiedoissa asiakas ja toimittaja ole toisin sopineet.

7.4. Vuosisopimus laskutetaan ennakkoon. Vuosisopimus alkaa palvelun toimituspäivästä tai maksuttoman kokeilun muuttuessa maksulliseksi palveluksi heti seuraavana päivänä maksuttoman kokeilun päättymispäivästä, ellei asiakas ole irtisanonut palvelua.

7.5. Gemilo saa siirtää sopimukseen liittyviä saatavia 3. osapuolelle. Gemilolla tai Gemilon nimittämällä 3. osapuolella on oikeus periä asiakkaalta saatavat ja viivästyskoron lisäksi kohtuulliset perintäkulut.

7.6. Palvelun päättyessä mahdollisesti vielä jäljellä olevat laskutusjaksot laskutetaan yhdellä laskulla irtisanomisilmoituksen jälkeen.

7.7. Palvelun mahdolliset tekniset viat, jotka eivät olennaisesti haittaa palvelun käyttämistä, eivät ole este laskun maksamiselle. Gemilo on velvollinen korjaamaan järjestelmän tekniset viat.

7.8. Gemilo voi laskuttaa asiakkaan kanssa sovitut palveluun kuulumattomat suoritteet ja lisätyöt hinnaston mukaisesti, ellei toisin ole sovittu.

7.9. Kun palvelu päättyy ja asiakas on maksanut etukäteen palvelusta tai käyttöönotosta, Gemilo ei palauta näitä maksuja. Jos asiakkaalle on ehditty tehdä maksullista työtä, jota ei ole vielä laskutettu tai on töihin liittyviä laskuja avoinna, asiakkaalla on velvollisuus hoitaa maksut toimittajalle laskua vastaan, vaikka palvelu olisi jo päättynyt tai päättymässä.

8. Hinta

8.1. Palvelulle ja tuotteille on kulloinkin voimassa olevat palvelujen ja niihin liittyvien maksujen vakiohinnat.

8.2. Maksuvelvollisuus alkaa toimituspäivästä, ellei toimittajan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.

8.3. Jos hinta muuttuu, Gemilo ilmoittaa tästä esimerkiksi laskutuksen yhteydessä. Hintamuutos ilmoitetaan viimeistään 30 päivää ennen kuin maksu tulee voimaan.

8.4. Gemilo saa aina muuttaa hintaa: Myös toistaiseksi voimassa olevan palvelun hintaa.

8.5. Palvelun kiinteät kuukausittaiset maksut voivat perustua tietoihin, jotka asiakas toimittaa Gemilolle. Jos asiakas toimittaisi Gemilolle tietoja, joissa on olennaisia puutteita tai virheitä, tästä voi aiheutua välttämättömiä lisäkustannuksia Gemilolle. Asiakas korvaa nämä lisäkustannukset Gemilolle laskua vastaan.

8.6. Palvelussa voi olla tuotteita, joihin ostetaan käyttöoikeus kertamaksulla ja käytön perusteella mitattuja tuotteita, jotka laskutetaan määräajoin. Myös palvelua voidaan laskuttaa käytön perusteella määräajoin, jos näin on sovittu tilauksen tiedoissa.

8.7. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Hintoihin lisätään laskutushetkellä voimassa oleva arvonlisävero.

8.8. Jos palveluihin liittyvät lait, verot tai viranomaismaksut muuttuvat, Gemilo voi muuttaa hintaa vastaavasti. Jos palvelussa on muun kuin Gemilon toimittamia palveluja ja muu kuin Gemilo muuttaa kyseisen palvelunsa hintaa, Gemilo voi muuttaa hintaa vastaavasti.

8.9. Laskutustapa: Verkkolasku. Asiakas varmistaa, että laskutusta varten on oikeat ja ajantasaiset tiedot palvelussa.

8.10. Gemilo ei maksa ennakkomaksulle korkoa.

9. Maksuehdot

9.1. Asiakas on aina velvollinen maksamaan Gemilolle palvelut, jotka ottaa käyttöön. Käyttöönottoa ei arvioida sillä, miten paljon tai miten usein palvelua on käytetty. Käyttöönotto on palvelun toimituspäivä.

9.2 Asiakas maksaa Gemilolle palvelut Gemilon lähettämien laskujen ja Gemilon laskutustapojen mukaan.

9.3. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä.

9.4. Jos asiakkaalla on huomautettavaa laskusta, asiakas tekee laskuhuomautukset Gemilolle. Asiakkaan on maksettava riidaton osa Gemilolle viimeistään eräpäivänä. Viivästyskorko menee korkolain mukaisesti. Jos riitainen osa oli oikein laskutettu, Asiakkaan on maksettava viivästyskorkoa eräpäivästä alkaen myös riitaisesta osasta.

9.5. Gemilo saa periä asiakkaalta maksun maksukehotuksesta, paperilaskuista ja muista erikseen veloitettavista toimenpiteistä. Maksu perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon.

9.6. Jos palvelua käyttää muu kuin asiakas itse, asiakas vastaa silti palvelun maksuista. Pelkkä laskutusosoitteen vaihtaminen ei vähennä asiakkaan vastuuta. Vastuuta ei vähennä, että asiakas on ilmoittanut laskutusosoitteeksi loppukäyttäjän osoitteen. Toimittajalla on oikeus kertoa palvelun loppukäyttäjille asiakkaan sopimusrikkomuksesta.

9.7. Jos toimittajalla on palvelun toimittamiseen ylivoimainen este tai asiakkaalla palvelun käytölle ylivoimainen este, jonka vuoksi palvelu on irtisanottu, maksuja ei tarvitse maksaa sopimuskauden loppuun eikä palvelua toimittaa sopimuskauden loppuun.

10. Luottamuksellisuus

10.1. Salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttökielto tarkoittaa, että kumpikaan osapuoli ei saa ilman toisen osapuolen lupaa käyttää omaksi tai toisen eduksi tai toisen vahingoksi palvelun yhteydessä saamiaan tietoja, jotka ovat luottamuksellisia. Sopijapuoli pitää ehdottoman luottamuksellisena kaiken toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen tiedon.

10.2. Sopijapuoli saa käyttää luottamuksellista tietoa sopimuksen edellyttämässä tarkoituksessa ja laajuudessa tai muussa hyväksytyssä käyttötarkoituksessa.

10.3. Gemilo voi luovuttaa tarvittavan luottamuksellisen tiedon samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, alihankkijoilleen sekä yhteistyökumppaneilleen, kunhan ilmoittaa samalla tietojen olevan ehdottoman luottamuksellista.

10.4. Terveystiedot ovat arkaluontoista tietoa. Palveluun ei saa tallentaa henkilön terveydentilaa, mielenterveyttä, sairaanhoitoa koskevia tietoja.

10.5. Toimittajalla tai asiakkaalla ei ole salassapitovelvoitetta tietoon, joka on yleisesti jo saatavilla ja julkista tai jos tieto on saatu jo kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitetta. Tieto ei ole salassa pidettävää, jos tieto oli jo oikeutetusti sopijapuolella ilman salassapitovelvollisuutta eli ennen kuin tieto saatiin toiselta sopijapuolelta. Kummankaan sopijapuolen ei tarvitse pitää salassa mitään itsenäisesti kehittämäänsä, kunhan siinä ei ole hyödynnetty toisen sopijapuolen luottamuksellisia tietoja. Joissain tapauksissa toimittaja tai asiakas voi olla jopa velvollinen luovuttamaan salassa pidettävää tietoa pakottavan lain, asetuksen, viranomaismääräyksen tai tuomioistuimen päätöksen vuoksi.

11. Loppukäyttäjä

11.1. Palvelun tosiasiallinen käyttäjä voi olla asiakas, asiakkaan työntekijä tai kolmas osapuoli.

11.2. Palvelun tilaaja vastaa palvelunsa käyttäjien toiminnasta kuin omastaan.

11.3. Tilaajan tulee sulkea ja poistaa sellaisten käyttäjien tunnukset, jotka rikkovat lakia tai näitä ehtoja käyttäessään palvelua.

11.4. Toimittaja ei hyväksy minkäänlaista rasismia, seksismiä tai epäasiallista käytöstä. Toimittajalla on oikeus sulkea loppukäyttäjän tunnus väliaikaisesti tai kokonaan, jos toimittaja saa tietoonsa, että loppukäyttäjä rikkoo lakia tai näitä ehtoja.

12. Tunnukset

12.1. Tunnukset luovutetaan sopimuksen voimassaoloajaksi ja vain sovittua tarkoitusta varten. Gemilo tai 3. osapuoli luovuttaa tunnukset (esim. käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tekniset osoitteet ja tunnukset) asiakkaalle, jotta asiakas ja muut palvelun loppukäyttäjät pystyvät käyttämään palvelua. Osassa palveluja asiakas pystyy tekemään tunnukset itse.

12.2. Asiakas ei omista tunnuksia. Kun palvelu päättyy, asiakkaalla ei ole enää oikeutta käyttää tunnuksia, ellei ole erikseen sovittu muuta kirjallisesti toimittajan kanssa tai lainsäädäntö edellytä toisin.

12.3. Palvelun tunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, ellei tuotteessa tai palvelussa ole erikseen ehdoissa tai tuotteen tiedoissa mainittu, että tunnusta saa käyttää yhteiskäyttö-tunnuksena.

13. Palvelukuvaus

13.1.Toimittaja tarjoaa Palvelun niillä ominaisuuksilla ja työkaluilla, joita kulloinkin on saatavilla uusimmassa MyGemilo.com-pilvipalvelun versiossa rajattuna sen mukaan, mikä on Asiakkaan tilauksen mukainen palvelu tai maksuttomassa kokeilussa luvattu palvelu. Pilvipalvelun oikeudet vaikuttavat, mitä käyttäjät näkevät ja pystyvät tekemään Palvelussa. Käyttäjien oikeudet voivat vaihdella esimerkiksi sen mukaan, missä roolissa käyttäjä on liitetty työtilaan tai projektiin. Palvelu toimii nettiyhteydellä ja uusimmissa www-selaimissa. Toimittaja kehittää palvelua ja sillä ei ole velvollisuutta säilyttää näkymiä tai ominaisuuksia muuttumattomina.

14. Ylläpito

14.1. Gemilolla on enintään kahden (2) tunnin huoltoikkuna kerran viikossa. Gemilolla on myös enintään kymmenen (10) tunnin huoltoikkunat enintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Huoltoikkunan aikana Gemilo voi muuttaa, päivittää ja huoltaa palvelua ja sen tuotantoympäristöä varmistaakseen palvelun häiriöttömän toiminnan. Gemilo kertoo etukäteen, milloin huoltoikkuna on. Gemilolla on aina oikeus kriittisiin muutos-, päivitys- ja huoltotoimiin. Toimittaja pyrkii kertomaan näistäkin etukäteen. Huoltoikkunan aikana voi olla katkoja palvelussa. Katkot kestävät tyypillisesti muutamasta minuutista muutamaan tuntiin.

14.2. Jos asiakkaalle on kustomoitu näkymiä, ominaisuuksia tai integraatioita ja ne rikkoutuvat, toimittaja saa laskuttaa asiakkaalta korjaustyöstä toteutuneen tai sovitun mukaan.

14.3. Gemilo pyrkii korjaamaan estävät viat viipymättä asiakaspalvelun aukioloaikana. Muut tekniset ohjelmistovirheet korjataan seuraavien huoltoikkunoiden aikana. Gemilolla saa valita missä huoltoikkunassa korjaus tulee palveluun. Palvelu on varmuuskopioitu viideltä päivältä, ellei palvelussa tai palvelua koskevassa tilauksessa ole toisin sovittu. Asiakas ei vaadi odotusajasta tai vioista korvauksia.

15. Muutokset

15.1. Gemilo saa muuttaa palvelua ja palvelun tuotantoympäristöä. Gemilo voi esimerkiksi lisätä, muuttaa ja poistaa palvelun ominaisuuksia, osia ja näkymiä. Toimittaja pyrkii varmistamaan, että palvelun olennaiset osat ovat silti käytettävissä ja hyödynnettävissä niin kuin ennen muutoksia ja että muutos aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriötä asiakkaan liiketoiminnalle. Gemilo voi muuttaa teknistä tapaa, jolla palvelu on toteutettu ja paikkaa, jonne palvelu tietoineen on tallennettu.

15.2. Muutoksia voi olla pakko tehdä, koska laki muuttuu tai viranomainen niin määrää. Joskus palvelua pitää muuttaa, koska palvelussa käytetty sovellus, osa tai kirjasto muuttuu teknisesti, on poistumassa tai niiden valmistajat niin vaativat.

15.3. Gemilolla on oikeus vaihtaa palvelu toiseen yhteensopivaan palveluun, jos Gemilo ei enää halua tarjota aiempaa palvelua.

15.4. Gemilo saa lopettaa palvelun tai palvelun osan, mutta siitä pitää ilmoittaa kirjallisesti asiakkaalle.

15.5. Gemilo saa muuttaa sopimusehtoja, mutta sen pitää kertoa muutoksista palvelussa tai Gemilon nettisivustolla. Muuttuneet käyttöehdot tulevat voimaan siitä alkaen, kun asiakas jatkaa palvelun käyttöä muutosten jälkeen ja viimeistään 30 päivää ehtojen julkaisemisesta. Jos tällä välin tulisi riitaa, käytetään niitä ehtoja, jotka olivat voimassa sillä hetkellä, kun jotain on riitautettu.

15.6. Asiakas voi tilata palveluun jatkokehitystä toimittajalta. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä toteuttamasta pyydettyjä muutoksia. Toimittaja laskuttaa muutokset toteutuneen mukaan voimassa olevan hinnaston perusteella. Muutokset voivat nostaa olemassa olevaa toistuvaa maksua tai lisätä uuden kuukausi- tai vuosimaksun palvelun asiakkaalle. Toimittajalla on velvollisuus ilmoittaa tästä ennen kuin asiakas tilaa jatkokehitystyön.

15.7. Jos asiakkaalla on 3. osapuolen toteuttama ohjelmisto integroituna palveluun ja 3. osapuolen rajapinta muuttuu, toimittaja saa laskuttaa muutostyöt asiakkaalta voimassa olevan hinnaston mukaan. Jos 3. osapuoli muuttaa hinnoitteluaan ja alkaa laskuttaa enemmän, tämä on asiakkaan kustannus. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tilaamasta muutoksia ja pyytää poistamaan integraation palvelusta. Vain yhdellä asiakkaalla käytössä olleen integraation purkutyö on aina asiakkaan kustannus. Jos sama integraatio on useilla asiakkailla, toimittaja jakaa kustannukset kaikkien näiden asiakkaiden kesken tai tekee purun omalla kustannuksellaan.

16. Kokeilut ja pilotit

16.1. Asiakas voi sopia Gemilon kanssa, että asiakas kokeilee ja testaa palvelua tai palvelun osaa. Jos asiakas osallistuu kokeiluun tai testaa palvelua pilotissa, Gemilolla ei ole vahingonkorvausvastuuta eikä mitään velvoitteita tähän liittyen. Asiakkaan ei tarvitse maksaa pilotista tai kokeiluversiosta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Gemilolla on oikeus lopettaa asiakkaalta kokeilut ja pilotti milloin tahansa.

17. Tietosuoja ja oikeudet

17.1. Palveluun tallennetaan henkilötietoja. Ne voivat olla esimerkiksi yhteystietoja tai henkilöä muuten yksilöiviä tietoja kuten työpaikka, palvelun käyttöön liittyvät tiedot ja henkilön kanssa käyty yhteydenpito. Henkilötiedot ovat tyypillisesti asiakkaan asiakkaiden, kumppaneiden, toimittajien, kilpailijoiden henkilöistä. Rekisteröidyissä voi olla esimerkiksi asiakkaan työntekijöitä.

17.2. Asiakas on palvelun rekisterinpitäjä ja toimittaja rekisterinkäsittelijä. Toimittaja huolehtii palvelun tietosuojasta alalla yleisten käytäntöjen mukaisesti. Asiakkaalla on lakisääteinen informointivastuu rekisteröidyille ja palvelun loppukäyttäjille siinä palvelussa, johon asiakkaalla on käyttöoikeus. Jos asiakkaan palvelun käyttäjät ovat yhteydessä toimittajaan, käyttäjistä jää henkilötietoja toimittajan rekisteriin. Toimittaja tallentaa asiakkaan kanssa asiointia varten esimerkiksi asiakkaan työntekijöiden yhteystietoja sekä yhteydenpidon Toimittajan omaan rekisteriin, jossa toimittaja itse on rekisterinpitäjä ja päättää, miten käsittelee henkilötietoja. Toimittajan rekistereistä on erillinen tietosuojaseloste toimittajan nettisivulla.

17.3. Asiakas vastaa, että sillä on oikeus luovuttaa, siirtää tai muulla tavalla toimittaa henkilötiedot palveluun tai Gemilolle sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Gemilo lupaa tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla aloittaa tekniset ja hallinnolliset toimet suojatakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta, luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä. Sopijapuolet voivat tätä tarkemmin sopia tietosuojaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sopimuksessa.

17.4. Asiakas vastaa, ettei säilytä palvelussa tarpeettomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja eikä hyödynnä henkilötietoja lain vastaisesti. Tämä koskee myös käyttäjätunnuksia, jos tunnuksen säilyttämiselle ei ole enää perustetta.

17.5. Toimittaja omistaa ohjelmiston ja koodin. Palvelu ja sen tuotteet on suojattu tekijänoikeuksin, lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten perusteella. Toimittajalla on oikeus käyttää osana palvelun toteutusta avointa lähdekoodia ja muiden kuin Gemilon toteuttamia osia, tuotteita ja palveluja (esim. palvelimet varmuuskopioituna). Toimittaja vastaa palvelun teknisessä toteutuksessa käyttämistään 3. osapuolten osista kuin omistaan, ellei 3. osapuolen kanssa ole toisin sovittu.

17.6. Jos tietosuojalainsäädäntö asettaa asiakkaalle välittömiä velvoitteita, kuten rekisteröityjen oikeudet, Gemilo avustaa asiakasta tietosuojalainsäädännön sekä asiakkaan nimenomaisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Asiakas maksaa nämä työt.

17.7. Palveluun tallentuu loki, mitä käyttäjä on tehnyt ja milloin. Lain tai viranomaisen niin vaatiessa Gemilolla on lupa toimittaa viranomaiselle palvelun henkilötietoja, mukaan lukien lokitiedot.

18. Tietoturva

18.1. Gemilo ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai häiriöistä eikä asiakkaan tietoverkoista, laitteista, ohjelmistoista ja muista asiakkaan vastuulle kuuluvista tietoturvan vuoksi suojattavista palveluista. Kummankin sopijapuolen vastuulla on huolehtia, että omassa ympäristössä on mietitty asianmukaiset tietoturvakäytännöt ja että toimitaan asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mukaan tietoturvariskien pienentämiseksi. Omaa ympäristöä ovat esimerkiksi sopijapuolen vastuulla olevat toimitilat ja laitteet.

18.2. Asiakkaan vastuulla on, että asiakkaan käyttäjät säilyttävät tunnuksensa ja salasanansa tietoturvallisesti ja kirjautuvat ulos palvelusta, kun eivät tarvitse palvelua enää.

19. Auditointi

19.1. Jos asiakas tai 3. osapuoli vaatii auditointia, auditointi tehdään sopimalla Gemilon kanssa aikataulu ja asiakkaan kustannuksella. Auditointi on tehtävä niin, ettei se vaaranna sopijapuolten, Gemilon asiakkaiden tai 3. osapuolten liikesalaisuuksia eikä auditointi saa haitata tai estää Gemilon palvelutuotantoa. Gemilolla on oikeus rajoittaa auditointikohteita esimerkiksi tietoturvan, tietosuojan, liikesalaisuuksien ja Gemiloa koskevan lainsäädännön perusteella. Auditointi on sovittava kirjallisesti etukäteen ja sopimuksessa tarkennetaan, mitä sopimuksen mukaisesta toiminnasta auditoidaan.

20. Korvaukset

20.1. Jos palvelu ei ole saatavilla toimittajasta johtuvasta syystä, asiakas voi hakea kyseisestä käyttökuukaudesta korvausta, kunhan 1) asiakas on ensin ilmoittanut kirjallisesti toimittajalle palvelun toimimattomuudesta ja 2) toimittaja ei ole korjannut vikaa toimitusehtojen edellyttämässä ajassa. Asiakas osoittaa käyttökatkon aiheuttaman haitan ilmoituksessa.

20.2. Asiakkaan on pyydettävä korvausta tai hyvitystä viimeistään seuraavan kuun aikana siitä, kun asiakas teki ilmoituksen.

• Ensisijainen korvaus on korjata virheellinen palvelu tai antaa maksuton lisäkuukausi siitä palvelun osasta, jossa virhe oli tai maksuttomia lisäpäiviä käyttöoikeutta koko palvelulle sopimuksen loppuun viivästyksestä.

• Jos palvelua on mahdoton tai ei kannattavaa korjata, Gemilo voi antaa hyvitettynä lisätyötä, jonka arvo vastaa vakiokorvausta,

• tai korvata tuottamuksellisen vian tai viivästyksen hyvityksellä seuraavasta sopimusta koskevasta laskusta, jossa korvataan virhe joko hyvittämällä koko palvelua tai palvelun osaa, jota asiakkaan ilmoitus koski.

20.3. Maksimikorvaus on vakiokorvauksena yhden kuukausimaksun laskennallinen hinta ennen arvonlisäveroa. Toimittaja ei korvaa Tilaajalle aiheutuneita kustannuksia tai Tilaajalle välillisesti aiheutunutta haittaa muuten kuin vakiokorvauksen verran. Välittömien kustannusten tai haittojen korvaus ei ylitä vakiokorvausta.

20.4. Jos toimittaja on ollut huolimaton, toimittaja vastaa viivästyksestä tai palvelun keskeytymisestä aiheutuneesta välillisestä vahingosta enimmillään vakiokorvauksen verran, joka on yhden (1) kuukausisopimuksen hinta ennen arvonlisäveroa. Jos palvelun keskeytys ei johdu toimittajasta ja/tai järjestelmästä ja/tai on ehtojen mukainen, keskeytyksistä ei makseta hyvityksiä tai korvauksia.

20.5. Toimittaja ei korvaa välillisiä vahinkoja, kuten ansionmenetyksiä sellaisenaan, mutta se korvaa vakiokorvauksen, mikäli palvelun käyttöhyödyn voidaan katsoa olennaisesti kärsineen niin paljon, että viivästys on aiheuttanut taloudellista vahinkoa tai siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen Tilaajalle. Vakiokorvaus ei ole keskeytymis-, vahinko- tai viivästyskohtainen: Tilaaja voi hakea vain yhden vakiokorvauksen yhtä käyttökuukautta kohti.

20.6. Tässä on esimerkkejä tapahtumista, jotka voivat aiheuttaa asiakkaalle maksettavaa, haittaa ja vahinkoa, mutta joita Gemilo ei korvaa, ellei kyse ole Gemilon tarkoituksellisesta viasta tai väärinkäytöksestä. Gemilo ei ole vastuussa epäsuorasta vahingosta, kuten saamatta jääneet mahdolliset kaupat, liikevaihdon väheneminen, pienentynyt liikevoitto, muu hyödyn menetys. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Gemilo ei korvaa, jos asiakkaan tietoja tai tiedostoja tuhoutuu, katoaa, muuttuu, viivästyy tai jos tällaisesta aiheutuisi kustannuksia ja kuluja. Gemilo ei korvaa palvelun tai palvelun osan luvatonta käyttöä tai käytön yritystä. Gemilo ei korvaa asiakkaan ja asiakkaan käyttäjien palveluun tallentamista sisällöistä tai palvelun kautta muualle tallentamista sisällöistä aiheutuvaa kulua, kustannusta tai vahinkoa.

20.7. Korvauksia ei tarvitse maksaa, jos Gemilon alihankkija tai 3. osapuoli, joka on palvelussa olennaisesti mukana, estyy toimittamasta palveluun tarvittavaa palvelua, lisenssiä tai palvelun osaa ja jos korvaavaa ei voi löytää ilman kohtuutonta työtä ja kustannuksia. Tämä on Gemilolle ylivoimainen este, jolloin toimittajan ei tarvitse maksaa korvauksia. Toimittajan vastuulla on ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä viipymättä asiakkaalle samoin kuin asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa asiakkaan ylivoimaisesta esteestä viipymättä toimittajalle.

21. Korvaukset muille kuin asiakkaille

21.1. Osapuolet eivät ole vastuussa toiselle osapuolelle sopimuksen toteuttamisen yhteydessä aiheuttamastaan epäsuorasta tai kauppalaissa määritellystä välillisestä vahingosta. Sopijapuoli ei vastaa toisen osapuolen kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta. Sopijapuolet eivät vastaa toisen osapuolen aiheuttamista virheistä tai viivästyksistä. Sopijapuolet eivät vastaa myöskään sellaisesta sopijapuolen omasta virheestä tai viivästyksestä, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä.

21.2. Asiakas vastaa itse mahdollisista korvauksista ja niiden käsittelystä oman palvelunsa käyttäjille ja mahdollisille kolmansille osapuolille.

22. Sopimuksen voimassaoloaika

22.1 Määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, ellei asiakas tai toimittaja irtisano kirjallisesti sopimusta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen määräajan päättymistä. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti ja se päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Asiakkaan on voitu kirjallisesti sopia myös toisella tavalla voimassaolosta. Silloin noudatetaan näiden yleisten ehtojen sijasta voimassaoloajaksi kyseisen sopimuksen voimassaoloaikaa.

23. Palvelun keskeytys ja purkaminen

23.1. Toimija saa keskeyttää palvelun kokonaan tai osittain, jos asiakas ei maksa laskuaan ajoissa ja maksusta on lähtenyt maksukehote, mutta asiakas ei ole maksanut sitäkään ajoissa. Toimittaja saa keskeyttää palvelun myös, jos asiakas on konkurssissa tai selvitystilassa tai jos palvelua on käytetty ehtojen vastaisesti.

23.2. Palvelun voi purkaa kumpi tahansa sopijapuoli kirjallisella ilmoituksella, jos yhdelläkin sopijapuolista on ylivoimainen este, jonka tiedetään estävän palvelun käytön yli kolme (3) kuukautta. Purkamisesta ei saa tai vaadita vahingonkorvausta.

24. Sopimuksen siirto

24.1. Gemilo saa siirtää sopimuksen liiketoimintasiirron yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle tai samaa konserniin kuuluvalle yhtiölle. Siirrosta pitää tiedottaa asiakkaalle ennakkoon.

25. Alihankkijat ja kumppanit

25.1. Gemilo saa käyttää alihankkijoita, kun vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

25.2. Gemilo saa käyttää kumppaneita. Kumppani vastaa asiakkaalle työstä. Gemilo ei ole vastuussa kumppanin palvelusta, tuotteista tai työstä eikä Gemilolla ole korvaus- tai selvitysvelvollisuutta kumppanin toteutuksista.

26. Markkinointi

26.1. Gemilo saa käyttää asiakasta referenssinä myynnissä ja markkinoinnissa.

27. Riitojen sopiminen

27.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdollisissa riitatilanteissa sopijapuolet pyrkivät löytämään ensin ratkaisun neuvottelemalla ja neuvottelussa käytetään näitä ehtoja. Ratkaisemattomat riidat käsitellään välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen kokoonpanossa Helsingissä suomeksi. Jos sopijapuolet haluavat, he voivat myös sopia kirjallisesti, että riita käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa suomeksi. Ratkaisemattomaksi riidaksi katsotaan riita, jossa ei ole löydetty sopua kolmen (3) kuukauden aikana siitä, kun toinen osapuoli on raportoinut kirjallisesti riidan aiheen ja perustelut riidan toiselle osapuolelle.